Voorzitter CvB, Sander van den Eijnden en lid van het CvB, Agnita Mur.

College van Bestuur

Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het is verantwoordelijk voor de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en het beheer van de hogeschool en heeft de leiding over de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het beleid. De taken en bevoegdheden van het College van Bestuur staan beschreven in het bestuurs- en beheersreglement, de statuten van de stichting en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Bekijk de statuten van stichting Hogeschool Leiden ( pdf, 471 KB )
Bekijk het bestuurs- en beheersreglement ( pdf, 347 KB )

Samenstelling

Het College van Bestuur bestaat uit:

Het college wordt ondersteund door:

  • Hermien Wiechers, secretaris College van Bestuur

Declaraties

Hogeschool Leiden heeft voor het College van Bestuur een door de Raad van Toezicht vastgesteld declaratiereglement. De voorzitter van de Raad van Toezicht beoordeelt en fiatteert de declaraties van het College van Bestuur. Hogeschool Leiden hanteert een terughoudend beleid met betrekking tot onkosten.

Bekijk het overzicht declaraties College van Bestuur  ( pdf, 86 KB )

Portefeuilleverdeling

Het College van Bestuur bestuurt op basis van het uitgangspunt van collegiaal bestuur. Daaronder wordt verstaan dat de voorzitter en het lid College van Bestuur gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het besturen van de hogeschool. Zij bespreken onderwerpen en vraagstukken met elkaar en pakken werkzaamheden in gezamenlijkheid op. Bepaalde onderwerpen worden tussen de voorzitter en het lid verdeeld met dit uitganspunt als basis. De bepalingen in de statuten van Hogeschool Leiden zijn daarbij onverminderd van kracht.

Onderwijs en onderzoek

De leden van het College van Bestuur sturen in gezamenlijkheid het onderwijs aan. Dit houdt in dat zij samen periodiek overleg voeren met de faculteitsdirecteuren. Ook de triaalgesprekken en de functionerings- en beoordelingsgesprekken met elk van de faculteitsdirecteuren worden in gezamenlijkheid gevoerd. Daarnaast heeft ieder lid van het College van Bestuur eigen werkoverleggen met elk van de directeuren van de faculteiten.

Ondersteunende bedrijfsvoeringsprocessen

Met betrekking tot de aansturing van de ondersteunende bedrijfsvoeringsprocessen van de hogeschool is een verdeling van thema’s en diensten tussen de leden van het College van Bestuur afgesproken:

Sander van den Eijnden

Thema's Begroting en verantwoording
Diensten Administratief Centrum
Onderwijs- en Studentzaken

Agnita Mur

Thema's

Integrale veiligheid
Informatiebeleid en -management

Diensten

Facilitair Bedrijf
HRM
ICT
Marketing en Communicatie

Ieder lid van het College van Bestuur heeft eigen werkoverleggen, triaalgesprekken en functionerings- en beoordelingsgesprekken met de betreffende dienstdirecteuren. Uitzondering daarop vormt de dienst Beleid en Strategie waarbij de triaalgesprekken en de functionerings- en beoordelingsgesprekken in gezamenlijkheid worden gevoerd.