Het is druk en gezellig. Studenten werken hard

Afstudeeropdracht

Onze studenten kunnen meer voor u betekenen!

Zoals u weet lopen onze studenten in het derde jaar van hun opleiding HBO-Rechten stage bij bedrijven en instellingen in het juridische werkveld. Wat u wellicht niet weet, is dat onze studenten in het vierde jaar aan een afstudeerproject werken. Dit afstudeerproject (ofwel meesterproef) voeren studenten uit in opdracht van een opdrachtgever. Onze studenten richten zich daarbij op opdrachtgevers uit het juridische werkveld. Ook u kunt als opdrachtgever optreden.

 • Wilt u binnen uw bedrijf of organisatie een kwaliteitsslag maken?
 • Zoekt u bruikbare producten en adviezen voor de beroepspraktijk?
 • Bent u op zoek naar een verhelderende analyse van mogelijke verbeterpunten in werkprocessen?
 • Wilt u een evaluatie en advies rond de bestaande praktijk of het gevoerde beleid?

Dan kunt u uw voordeel doen met de inzet van onze studenten!

Onze studenten zijn in staat om op een breed terrein zelfstandig onderzoek te verrichten. Het afstudeerproject komt tot stand in samenwerking met de opdrachtgever en dient te resulteren in bruikbare producten. Studenten werken de resultaten van het onderzoek uit in praktische en op maat gesneden adviezen voor de opdrachtgever. Docenten van de opleiding Rechten bij Hogeschool Leiden begeleiden de studenten intensief bij hun afstudeeropdracht.

Onze studenten verrichten onderzoek dat is afgestemd op vragen die bij u als opdrachtgever leven. Eerder hebben onze studenten bijvoorbeeld de volgende projecten uitgevoerd:

 • Actualiseren van de juridische databank bij een overheidsorgaan;
 • Verbeteren van werkprocessen bij een advocatenkantoor;
 • Advies over het aanhoudingenbeleid bij de politierechter;
 • Optimaliseren van de klachtenprocedure bij een rechtsbijstandverzekeraar;
 • Beleidsadvies inzake cameratoezicht bij een gemeente;
 • Onderzoek en aanbeveling rond kennismanagement bij een rechtbank;
 • Ontwikkelen van een handboek faillissementsrecht bij een advocatenkantoor.

Wat kunt u van onze studenten verwachten?

Onze studenten doen praktijkgericht onderzoek, waarbij zij een bijdrage leveren aan de oplossing van bij de opdrachtgever bestaande vragen en verbeterpunten. Onze studenten:

 • brengen juridische expertise in;
 • voeren onderzoek uit (bronnenonderzoek en veldonderzoek door middel van bijvoorbeeld interviewen en/of enquêteren) en werken daarbij met u als opdrachtgever (en andere betrokkenen) constructief samen;
 • leveren bruikbare producten (in de vorm van bijvoorbeeld een handleiding, rapport, nota, subsidieaanvraag, congres, cd-rom, website) en daarmee samenhangende adviezen.

Hoe verloopt de afstudeeropdracht?

Onze studenten voeren de afstudeeropdracht in het kader van hun opleiding uit. Daarbij werken zij als student intensief samen met een bedrijf of organisatie uit het werkveld.

 • Bedrijven en organisaties kunnen opdrachten aanmelden bij de opleiding HBO Rechten van Hogeschool Leiden (zie hieronder voor gegevens over de contactpersoon). Deze opdrachten worden op het intranet van de opleiding gepubliceerd. Studenten kunnen daarop reageren. Studenten kunnen ook zelfstandig op zoek gaan naar een geschikte opdrachtgever en een opdracht verwerven.
 • Na goedkeuring van de begeleidend docent werken de studenten een onderzoeksvoorstel uit. Dit voorstel bevat onder meer een probleemanalyse en een plan van aanpak. Docenten van de opleiding HBO Rechten begeleiden dit, in samenwerking met de opdrachtgever.
 • Studenten presenteren het onderzoeksvoorstel aan de opdrachtgever.
 • Na goedkeuring van de opdrachtgever en de begeleidend docent voeren de studenten het onderzoek uit. Dit resulteert in een product met een advies voor de opdrachtgever.
 • Studenten presenteren de resultaten (die door de begeleiders met minimaal een voldoende beoordeeld zijn) aan de opdrachtgever en relevante betrokkenen.
 • Naar aanleiding van de resultaten bepalen de begeleidend docent en de opdrachtgever de aard van het vervolgtraject. Daarbij zijn twee opties:
  • Studenten werken het advies uit in een implementatieplan voor de opdrachtgever. Dit implementatieplan bevat een concrete uitwerking van de gewenste oplossingsrichting.
  • Studenten verwerken de resultaten van het project in een publicabel artikel voor een breder deskundig publiek van een (sociaal)juridisch vaktijdschrift.

Wat wij van u als opdrachtgever verwachten?

Het afstudeerproject van de studenten is een leerwerktraject. Van opdrachtgevers verwachten wij dat zij samenwerken met de studenten en hen, daar waar nodig, faciliteiten bieden om het afstudeerproject uit te voeren. U kunt daarbij aan de volgende zaken denken:

 • Met de studenten meedenken over voor uw organisatie relevante opdrachten voor de afstudeeropdracht. U kunt ook zelf opdrachten aanmelden bij de accountmanager externe relaties van de opleiding HBO Rechten (zie hieronder voor meer gegevens).
 • De studenten binnen uw organisatie ruimte geven om ten behoeve van het onderzoeksvoorstel oriënterende interviews af te nemen en documentatie door te nemen. Tevens de studenten gelegenheid bieden om het onderzoeksvoorstel te presenteren.
 • De studenten binnen uw organisatie faciliteiten bieden om het onderzoek uit te voeren en over de resultaten te presenteren.

Vragen of een opdracht aanmelden?

Wilt u een opdracht voor een afstudeeronderzoek bij ons aanbieden, dan kunt u zich wenden tot de volgende persoon binnen Hogeschool Leiden:

Mevr. D. de Zwart of Mevr. A Kurpershoek (Bureau externe relaties en stageopdrachten), telefonisch via 071-5188737 of via e-mail:  menbstagebureau@hsleiden.nl)

Bij vragen van inhoudelijke en organisatorische aard kunt u zich wenden tot:

Dhr. dr. E. Mudde (coördinator afstudeerprojecten), telefonisch via 06-48133724 of 071-5188456, of via e-mail:  mudde.e@hsleiden.nl)